ApeldoornNieuwsbord.nl
  1. Uit de raad van donderdag 30 mei 2024

Uit de raad van donderdag 30 mei 2024

Apeldoorn - De gemeenteraad van Epe vergaderde op donderdag 30 mei. In deze terugblik leest u wat er besproken en besloten is. VragenHet CDA heeft tijdens de vragenronde vragen gesteld over de herontwikkeling van de Boskamp. Ook zijn er door verschillende fracties vragen gesteld over de lijst ingekomen stukken. Als u wilt weten wat er precies is gevraagd en wat het antwoord van het college was, kunt u dit terugkijken op epe.raadsinformatie.nl.Toelating tijdelijk raadslidDe raad heeft ingestemd met het voorstel om de heer Oscar van Schaverbeke (Nieuwe Lijn) als tijdelijk raadslid toe te laten. Hamerstuk: Gemeenschappelijk Regeling LucratoWerkleerbedrijf Lucrato helpt mensen duurzaam aan het werk te gaan vanuit de Participatiewet. Dit doen zij voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde. In een gemeenschappelijke regeling staan onder andere afspraken over het samenwerkingsverband van gemeenten. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Lucrato.Hamerstuk: Meerjarenbegroting PlusOV 2025-2028Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over het PlusOV heeft de concept jaarrekening 2023, de kadernotitie en de concept begroting 2025-2028 aangeboden. De gemeenteraad kan door het indienen van een zienswijze laten weten wat ze vinden van de concept begroting. Unaniem heeft de raad ingestemd om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze is onder andere aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de dienstverlening en de verwachte stijging van de vervoerskosten.Hamerstuk: Tarieven toeristenbelasting 2025De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om het reguliere tarief toeristenbelasting met ingang van 2025 te verhogen van € 1,40 naar € 1,45 per persoon per nacht. De tarieven voor overnachten in een eigen kampeermiddel en voor vaste standplaatsen worden niet gewijzigd.Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Kloosterhof, Oene´De raad heeft unaniem ingestemd met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kloosterhof, Oene’, zodat er woningbouw is toegestaan. Het bestemmingsplan gaat over de onbebouwde gronden nabij de Gerrit ten Holteweg in Oene. De initiatiefnemer wil daar graag 39 woningen bouwen. Ook bijbehorende voorzieningen zoals wegen, groen en speelvoorzieningen worden dan aangelegd. Er zal hierbij tegemoet gekomen worden aan de zienswijzen die zijn ingediend. Dit staat beschreven in de zienswijzennota.Netcongestie en WoningbouwNetcongestie betekent file op het elektriciteitsnetwerk. Vanwege de problemen bij de netcapaciteit kunnen nieuwbouwwoningen misschien niet aangesloten worden. Het college wil de mogelijkheid laten onderzoeken om nieuwbouwwoningen tijdelijk als noodmaatregel op gas aan te sluiten. De fractie Boermans heeft samen met SGP-CU en GroenLinks een amendement ingediend waarbij het college wordt gevraagd om eerst het onderzoek uit te voeren en daarna bij de raad terug te komen voor besluitvorming over randvoorwaarden. Dit amendement is unaniem aangenomen. De raad heeft vervolgens unaniem ingestemd met het voorstel om het college de mogelijkheid te laten onderzoeken om nieuwbouwwoningen tijdelijk als noodmaatregel op gas aan te sluiten.Snippergroenbeleid 2024Snippergroen is openbaar groen van de gemeente. Deze groenstroken grenzen aan bijvoorbeeld aan tuinen. Hiervoor heeft het college een nieuw snippergroenbeleid aan de raad voorgesteld. De raad heeft besloten het onderwerp van de agenda te halen, omdat er nog vragen en onduidelijkheden zijn.Vaststellen fractievergoeding 2023-2024De fractievergoeding is bedoeld om de raadsfracties te ondersteunen en te verstreken. Achteraf leggen de fracties verantwoording af over het bestede geld. De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om besteding van de fractievergoedingen van 2023 vast te stellen en het voorschot voor 2024 aan de fracties uit te laten keren.Wijziging Reglement van orde voor de raadscommissies 2024In het Reglement van orde voor de raadscommissies is onder andere geregeld hoe de vergaderorde van de raadscommissies eruit ziet en wie er aan de raadscommissies mogen deelnemen. De raad heeft unaniem ingestemd met het nieuwe Reglement van orde voor de raadscommissies.Moties ‘Recreatiezonering en activiteiten in de bossen’ en ‘Wonen en zorg voor ouderen’Tijdens de vergadering is ook een motie behandeld over een onderwerp wat niet op de agenda stond. Een motie is een verzoek of opdracht van de raad aan het college. Het CDA diende een motie in met als onderwerp ‘Recreatiezonering en activiteiten in de bossen’. Met de motie wordt het college verzocht om in gesprek te gaan met het college van gedeputeerde staten van Gelderland en met de terrein beherende organisaties over maatwerkoplossingen voor het toestaan van bepaalde activiteiten in de bossen, zoals de Eper paardenvierdaagse. De motie is aangenomen met 17 stemmen voor (CDA, Nieuwe Lijn, VVD, SGP/CU, PvdA en Forum voor Democratie) en 6 stemmen tegen (Gemeentebelangen Epe, D66, GroenLinks en Fractie Boermans).Ook diende het CDA een motie in met als onderwerp ‘Wonen en zorg voor ouderen’. Met de motie wordt het college verzocht om actief aan de slag te gaan met een integrale analyse en visievorming rondom wonen en zorg voor ouderen. De motie is aangenomen met 16 stemmen voor (CDA, Nieuwe Lijn, VVD, SGP/CU en Fractie Boermans) en 7 stemmen tegen (D66, Gemeentebelangen Epe, GroenLinks, PvdA en Forum voor Democratie).Terugkijken of bijwonen?De volgende commissievergaderingen zijn op maandag 3 juni en woensdag 5 juni om 19:30 uur. U bent van harte welkom om bij de vergaderingen te zijn in het gemeentehuis van Epe. Ook kunt u de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies live volgen &én terugkijken via epe.raadsinformatie.nl. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Epe.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Redactie apeldoornnieuwsbord.nl
Redactie apeldoornnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Epe. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten